Biopas
Provozovna BIOPAS

Odpad:


Nebezpečný odpad

K našim nejdůležitějším službám patří svoz a likvidace nebezpečného odpadu, a to zejména s ohledem na vliv této skupiny odpadů na životní prostředí. V roce 1999 jsme získali autorizaci pro nakládání s nebezpečnými odpady podléhajícími zpřísněnému režimu (kyanidy, chlorfluoruhlovodíky, roztoky rtuti apod. ). V současnosti jsme schopni zneškodnit všechny skupiny nebezpečných odpadů spadajících do režimu zákona o odpadech. Máme zpracované individuální programy pro cílové zákazníky.

Pro obecní úřady máme připraveny mobilní svozy nebezpečného odpadu . Naše svozová vozidla v dohodnutém termínu a dle harmonogramu projíždějí určenými stanovišti a provádějí sběr odpadu od občanů. Před zahájením svozu nabízíme zajištění propagační kampaně formou letáků v součinnosti s výzvami obecního úřadu. Po ukončení svozu zpracujeme potřebnou evidenci a výsledky předáme zástupcům obce.

Pro lékaře a zdravotnická zařízení nabízíme ucelenou službu, počínaje dodávkou speciálních nádob a konče vedením evidence. Snažíme se, aby je starosti s odpady zatěžovaly co nejméně.

Nebezpečný odpad z firem a živností - této skupině zákazníků zajišťujeme likvidaci všech druhů odpadu. Požadavky zákazníků lze charakterizovat - rychle, přesně, kvalitně. To je také naše motto ...



Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina